โครงสร้างผู้ถือหุ้น

 

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 16/05/2560
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 1,069
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 30.00
หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16/05/2561 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,754
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 65.88

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD. 87,800,000 35.12
2. บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 48,000,000 19.20
3. บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 22,000,000 8.80
4. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ 14,700,000 5.88
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 14,631,119 5.85
6. นายสถาพร งามเรืองพงศ์ 4,791,600 1.92
7. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG 4,688,400 1.88
8. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH 4,242,700 1.70
9. กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว 3,974,300 1.59
10. กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท 3,923,200 1.57
11. กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ 3,074,800 1.23
12. SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC 2,759,200 1.10
13. กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ 1,677,500 0.67
14. นางมณีรัตน์ งามเรืองพงศ์ 1,552,400 0.62
15. MR.MOTOYA OKADA 1,500,000 0.60
16. MR.MASAO MIZUNO 1,400,000 0.56
17. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH 1,351,800 0.54
18. J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND 1,296,600 0.52
19. นายสงกรานต์ ชุนหวัฒนา 1,260,000 0.50