การประชุมผู้ถือหุ้น

 

  PDF File ZIP File
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550
  PDF File ZIP File
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือมอบฉันทะ
แผนที่สถานที่จัดการประชุม
  PDF File ZIP File
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือมอบฉันทะ
แผนที่สถานที่จัดการประชุม
  PDF File ZIP File
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือมอบฉันทะ
แผนที่สถานที่จัดการประชุม
  PDF File ZIP File
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือมอบฉันทะ
แผนที่สถานที่จัดการประชุม
  PDF File ZIP File
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือมอบฉันทะ
แผนที่สถานที่จัดการประชุม
  PDF File ZIP File
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือมอบฉันทะ
แผนที่สถานที่จัดการประชุม
  PDF File ZIP File
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555
หนังสือมอบฉันทะ
แผนที่สถานที่จัดการประชุม
สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
รายงานความคิดเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ต่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์
และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

 

  PDF File ZIP File
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือมอบฉันทะ
แผนที่สถานที่จัดการประชุม
  PDF File ZIP File
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือมอบฉันทะ
แผนที่สถานที่จัดการประชุม
  PDF File ZIP File
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือมอบฉันทะ
แผนที่สถานที่จัดการประชุม
  PDF File ZIP File
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือมอบฉันทะ
แผนที่สถานที่จัดการประชุม
  PDF File ZIP File
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือมอบฉันทะ
แผนที่สถานที่จัดการประชุม
  PDF File ZIP File
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือมอบฉันทะ
แผนที่สถานที่จัดการประชุม