• หน้าหลัก
  • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

 

PDF File ZIP File
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 / 2561
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 / 2561

PDF File ZIP File
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2560
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 / 2560
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 / 2560
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 / 2560

PDF File ZIP File
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2559
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 / 2559
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 / 2559
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 / 2559

PDF File ZIP File
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2558
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 / 2558
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 / 2558
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 / 2558

PDF File ZIP File
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2557
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 / 2557
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 / 2557
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 / 2557

2556 PDF File ZIP File
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2556
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 / 2556
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 / 2556
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 / 2556

2555 PDF File ZIP File
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2555
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 / 2555
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 / 2555
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 / 2555

2554 PDF File ZIP File
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2554
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 / 2554
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 / 2554
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 / 2554

2553 PDF File ZIP File
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2553
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 / 2553
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 / 2553
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 / 2553

2552 PDF File ZIP File
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2552
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 / 2552
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 / 2552
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 / 2552

2551 PDF File ZIP File
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2551
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 / 2551
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 / 2551
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 / 2551

2550 PDF File ZIP File
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2550
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 / 2550
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 / 2550
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 / 2550

2549 PDF File ZIP File
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2549
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 / 2549
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 / 2549
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 / 2549

2548 PDF File ZIP File
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2548
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 / 2548
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 / 2548
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 / 2548

2547 PDF File ZIP File
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2547
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 / 2547
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 / 2547
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 / 2547

2546 PDF File ZIP File
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี 2546
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 / 2546
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 / 2546
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 / 2546


หมายเหตุ : รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี