งบการเงิน

 

PDF File ZIP File
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2 / 2561
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1 / 2561
PDF File ZIP File
งบการเงิน ประจำปี 2560
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3 / 2560
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2 / 2560
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1 / 2560
PDF File ZIP File
งบการเงิน ประจำปี 2559
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3 / 2559
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2 / 2559
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1 / 2559
PDF File ZIP File
งบการเงิน สิ้นเดือนกุมภาพันธ์
งบการเงิน ประจำปี 2558
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3 / 2558
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2 / 2558
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1 / 2558
PDF File ZIP File
งบการเงิน ประจำปี 2557
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3 / 2557
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2 / 2557
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1 / 2557
2556 PDF File ZIP File
งบการเงิน ประจำปี 2556
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3 / 2556
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2 / 2556
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1 / 2556
2555 PDF File ZIP File
งบการเงิน ประจำปี 2555
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3 / 2555
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2 / 2555
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1 / 2555
2554 PDF File ZIP File
งบการเงิน ประจำปี 2554
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3 / 2554
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2 / 2554
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1 / 2554
2553 PDF File ZIP File
งบการเงิน ประจำปี 2553
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3 / 2553
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2 / 2553
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1 / 2553
2552 PDF File ZIP File
งบการเงิน ประจำปี 2552
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3 / 2552
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2 / 2552
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1 / 2552
2551 PDF File ZIP File
งบการเงิน ประจำปี 2551
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3 / 2551
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2 / 2551
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1 / 2551
2550 PDF File ZIP File
งบการเงิน ประจำปี 2550
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3 / 2550
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2 / 2550
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1 / 2550
2549 PDF File ZIP File
งบการเงิน ประจำปี 2549
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3 / 2549
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2 / 2549
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1 / 2549
2548 PDF File ZIP File
งบการเงิน ประจำปี 2548
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3 / 2548
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2 / 2548
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1 / 2548

หมายเหตุ : รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี