ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

 

ฐานะการเงิน (ล้านบาท) 2558
ณ วันที่ 29
กุมภาพันธ์ 2559
2559
ณ วันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2560
2560
ณ วันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2561
สินทรัพย์รวม 72,451 72,638 80,771
   ลูกหนี้การค้า 63,302 66,128 75,824
   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2,412 2,259 2,416
หนี้สินรวม 60,195 58,865 64,950
   เงินกู้ยืมและหุ้นกู้ 57,092 55,648 59,334
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 12,257 13,773 15,822
ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท) 2558 2559 2560
รายได้รวม 17,431 17,759 18,663
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร 7,159 7,360 7,981
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 135 149 172
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 4,754 5,117 4,679
ต้นทุนทางการเงิน 2,303 2,110 2,104
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - 32 13
กำไรจากการดำเนินงาน 3,085 3,013 3,714
กำไรสุทธิ 2,446 2,403 2,966
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 13 15 28
อัตราส่วนทางการเงิน      
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 49.0 55.1 63.3
กำไรต่อหุ้น (บาท) 9.79 9.61 11.87
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์รวม 3.6% 3.3% 3.9%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 22.0% 18.5% 20.0%
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ 33.2% 35.9% 32.4%

* สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

AEONTS Financial Highlights 2017