โครงสร้างผู้ถือหุ้น

 

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 10/05/2559
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 1,417
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 29.98
หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25/10/2559 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,517
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 65.76

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  AEON FINANCIAL SERVICE CO.,LTD. 87,800,000 35.12
2.  บริษัท เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 48,000,000 19.20
3.  บริษัท อิออน โฮลดิ้งส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 22,000,000 8.80
4.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 17,817,123 7.13
5.  นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ 15,000,000 6.00
6.  BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG 8,973,400 3.59
7.  กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว 4,842,000 1.94
8.  BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH 4,242,700 1.70
9.  กองทุนเปิด อเบอร์ดีนโกรท 3,973,800 1.59
10.  กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค็พ 3,681,300 1.47
11.  NORBAX, INC. 2,797,279 1.12
12.  CHASE NOMINEES LIMITED 2,649,300 1.06
13.  HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 2,023,400 0.81
14.  BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH 1,850,300 0.74
15.  กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ 1,849,000 0.74
16.  กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล 1,834,500 0.73
17.  MR.MOTOYA OKADA 1,500,000 0.60
18.  MR.MASAO MIZUNO 1,400,000 0.56
19.  STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 1,309,400 0.52
20.  BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SINGAPORE BRANCH 1,262,500 0.51
21.  นายสงกรานต์ ชุนหวัฒนา 1,260,000 0.50