ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

 

ฐานะการเงิน (ล้านบาท) 2556 2557 2558 2558*
สินทรัพย์รวม 60,637 64,392 70,721 72,451
   ลูกหนี้การค้า 54,929 58,914 63,127 63,302
   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1,912 2,428 2,403 2,412
หนี้สินรวม 51,729 53,947 58,616 60,195
   เงินกู้ยืมและหุ้นกู้ 48,256 48,956 55,400 57,092
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 8,907 10,445 12,105 12,257
ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)        
รายได้รวม 15,235 17,208 17,431 404
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร 6,086 6,709 7,159 148
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 108 118 135 3
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 3,843 5,015 4,754 9
ต้นทุนทางการเงิน 2,061 2,358 2,303 58
กำไรจากการดำเนินงาน 3,137 3,028 3,085 186
กำไรสุทธิ 2,501 2,418 2,446 149
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 0.03 -0.99 13 -1
อัตราส่วนทางการเงิน        
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 35.6 41.8 48.4 49.0
กำไรต่อหุ้น (บาท) 10.01 9.67 9.79 0.60
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์รวม 4.5% 3.9% 3.6% 0.2%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 30.9% 25.0% 22.0% 1.2%
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ 34.5% 35.7% 33.4% 30.2%

* สิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

AEONTS Financial Highlights 2016