ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

 

ฐานะการเงิน (ล้านบาท) 2557
ณ วันที่ 20
กุมภาพันธ์ 2558
2558
ณ วันที่ 29
กุมภาพันธ์ 2559
2559
ณ วันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2560
สินทรัพย์รวม 64,392 72,451 72,638
   ลูกหนี้การค้า 58,914 63,302 66,128
   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2,428 2,412 2,259
หนี้สินรวม 53,947 60,195 58,865
   เงินกู้ยืมและหุ้นกู้ 48,956 57,092 55,648
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 10,445 12,257 13,773
ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท) 2557 2558* 2559
รายได้รวม 17,208 17,431 17,759
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร 6,709 7,159 7,360
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 118 135 149
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 5,015 4,754 5,117
ต้นทุนทางการเงิน 2,358 2,303 2,110
กำไรจากการดำเนินงาน 3,028 3,085 3,013
กำไรสุทธิ 2,418 2,446 2,403
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม -0.99 13 15
อัตราส่วนทางการเงิน      
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 41.8 49.0 55.1
กำไรต่อหุ้น (บาท) 9.67 9.79 9.61
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์รวม 3.9% 3.6% 3.3%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 25.0% 22.0% 18.5%
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ 35.7% 33.2% 35.9%

* สิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559

AEONTS Financial Highlights 2016